Verklarende lijst

Basale stimulatie

We werken met aanraking, beweging, trilling en de ademhaling als middel om het kind te helpen om zijn of haar lichaam te ervaren en te ontdekken op een veilige en warme manier. Samen proberen we om de wereld van het kind te verruimen en geven het alle kansen om zich zo ver mogelijk te ontplooien.

Bobath-therapie

Bepaalde kinderen vertonen een min of meer vertraagde neuro-motorische ontwikkeling, al dan niet geassocieerd met cerebrale parese. Enerzijds streven we ernaar om de tonus te normaliseren om een beter posturaal mechanisme uit te lokken. Hierdoor kan het kind meer harmonieuze en aangepast bewegingspatronen leren kennen, onder andere de opricht-, evenwicht en steunreacties. Anderzijds kunnen de therapeuten de ouders helpen om beter de therapeutische noden van het kind met zijn specifieke achtergrond begrijpen. Zij zoeken samen naar mogelijke aanpassingen voor dagelijkse activiteiten.

CLB

Centrum voor LeerlingenBegeleiding. Deze centra hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie (DCLB art. 5§1).

Je kan voor meer informatie terecht op de website van het CLB.

EMB

De term ernstige meervoudige beperkingen (EMB) wordt meestal gebruikt voor mensen die naast een (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen ook ernstige lichamelijke  beperkingen hebben. Mensen met EMB zijn kwetsbaar. Zij hebben een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Denk aan epilepsie, een reflux, slaapstoornissen, slikproblemen en luchtweginfecties.

Kenmerkend voor mensen met EMB is dat zij vrijwel geen mogelijkheden hebben om te compenseren. Zij hebben als het ware geen sterk gebied dat zij kunnen inzetten. Mensen met EMB hebben ondersteuning nodig bij alle activiteiten gedurende de dag.

Hippotherapie

Onder hippotherapie verstaan we dat het paard wordt gebruikt als medium om therapeutische doelstellingen na te streven. Door de unieke ritmische bewegingen van het paard kunnen kinderen met een motorische beperking beter ontspannen, ontwikkelen ze hun evenwicht en coördinatie, winnen ze kracht in de rompspieren waardoor ze zich beter kunnen oprichten en een betere symmetrische houding leren ervaren.

Hydrotherapie

Hydrotherapie maakt gebruik van de effecten van het water op de houding en de beweging van het kind. Zonder extra belasting kan op die manier gewerkt worden aan een correctie van de houding, aan stabilisering en balans. Het warme water heeft bovendien een ontspannend effect wat voor minder spiertonus zorgt bij de kinderen.

Steamplicity

 “Steamplicity” staat voor een vernieuwende kooktechniek. Maaltijden worden voorbereid en verzegeld. Het finale kookproces gebeurt onder stoom op het ogenblik van het verbruik. Dit zorgt voor een optimale kwaliteit van smaak, geur als kleur.

Type Basisaanbod

Met het M-decreet zijn het type 1 (licht verstandelijke beperking), type 8 (ernstige leerstoornissen) vervangen door het type ‘basisaanbod’. Dit type is niet langer gekoppeld aan een bepaalde diagnose. Het basisaanbod is bedoeld voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften. Daarenboven is het aantoonbaar dat in het gewone onderwijs de aanpassingen ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn opdat de leerling het gemeenschappelijk leerprogramma kan volgen. Het CLB moet herkennen dat een gewone school de leerling niet door redelijke aanpassingen kan opvangen.

Het verslag opgemaakt door het CLB voor dit type is maximaal 2 jaar geldig. Het kind legt gedurende 2 schooljaren een individueel traject af. Na 2 schooljaren wordt bekeken of de leerling terug kan naar het gewoon onderwijs. Indien de ouders, de school en het CLB dit geen haalbare kaart vinden, wordt een vervolgtraject bepaald. Bij een overgang naar het gewone onderwijs ondersteunen de school voor buitengewoon onderwijs en het CLB de zoektocht naar een passende school.

Het type basisaanbod wordt aangeboden in het buitengewoon lager onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3.

Type 2

Type 2 is er voor kinderen met een verstandelijke beperking die voldoen aan alle onderstaande criteria:

ze hebben significante beperkingen in het intellectueel functioneren, wat op basis van een psycho-diagnostisch onderzoek tot uiting komt in een totaal intelligentiequotiënt op een gestandaardiseerde en genormeerde intelligentietest kleiner of gelijk aan 60, rekening houdend met het betrouwbaarheidsinterval;

ze hebben significante beperkingen in het sociale aanpassingsgedrag, wat op basis van psychodiagnostisch onderzoek tot uiting komt in een uitslag op een gestandaardiseerde en genormeerde schaal voor sociaal aanpassingsgedrag, die minstens drie standaarddeviaties beneden het gemiddelde ligt ten opzichte van een normgroep van leeftijdgenoten;

de functioneringsproblemen zijn ontstaan vóór de leeftijd van 18 jaar;

het besluit “verstandelijke beperking” wordt genomen na een periode van procesdiagnostiek.

Type 4

Voor kinderen met een motorische beperking, d.w.z. een uitval in

a) de functies van gewrichten en beenderen;
b) de spierfuncties, meer bepaald de spierkracht, de tonus en het uithoudingsvermogen, met gedeeltelijke of volledige uitval van: een van de of beide bovenste of onderste ledematen; de linkerzijde, de rechterzijde of beide zijden; de romp; overige;
c) de bewegingsfuncties;
d) een door medische diagnostiek geobjectiveerde problematiek met weerslag op het beweginggerelateerd functioneren die niet terug te brengen is tot criterium a) tot en met c) maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.